תרומה בהוראת קבע

לארגון יש אישור לעניני תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

  פרטים אישיים

  פרטי חשבון בנק

  1. אני/ו הח"מ שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

   נותנים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם הנ"ל בגין תרומה

  2. ידוע לי/לנו כי:

   א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הדעה ממני/ מאתנו בכתב לבנק ול"יד עזרא ושולמית" י-ם שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק , וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.

   ב. אהיה/ נהיה ראשי/ם לבטל מראש חיוב מסויים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

   ג. אהיה/ נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתעשים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/ נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

  3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.

  4. ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון, כי לא תשלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

  5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

  6. הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב ההרשאה זה, אם תהיה לו סיבה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.

  7. נא לאשר ל"יד עזרא ושולמית" י-ם בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

  חתימה והסכמה